Showing 3 Result(s)

Cross-sector (Hợp tác liên ngành) trong nghệ thuật

Disclaimer: Bài này được viết dựa trên kiến thức, kinh nghiệm cá nhân và sự phân loại của tác giả. Cross-sector là một khái niệm không mới mẻ với các ngành kinh doanh/công ty nói chung. Tuy nhiên, đối với lĩnh vực nghệ thuật, mình muốn làm rõ về các hướng phát triển/hợp tác trong …

Music Analytics – The data doesn’t lie

There was time when survey was the only form of market research we relied on when we wanted to know the behavior of the market. This time has long gone. Big data today doesn’t rely on the prospect’s assumption of what they want to see but what they really see. Indeed, past behavior can predict …