Showing 13 Result(s)

An nhiên

Không biết tại sao lại lấy 2 chữ này đặt tên cho bài viết khai bút. Mình cũng chả có mong muốn viết gì đó thật độc đáo, chỉ đơn giản muốn được trượt theo dòng chảy của suy nghĩ.