Showing 26 Result(s)

Viết

Hồi lúc mở blog này, mình cũng suy nghĩ: Ừa thì mình cũng thích viết, nhưng mà viết gì? Đặt ra được những chủ đề mà mình quan tâm thì dễ ợt, nhưng để viết gì cho mỗi bài thì, thú thật là mình cũng chả biết sao.

Simplicity

That was the time I turned to simplicity. I no longer need that finical words to mask an experience. I’m no longer slogging away at writing a bloated, long-winded 60-page college essay, I’m now writing my life out of a busy and brevity-demanding world.